24 خرداد 1401

کد221-ویلاکوشکزر600متر

600مترزمین 210 متربنا قولنامه ای معتبر استخر روبلندی قراردارد آب برق قانونی گازندارد چاه آب چسب بافت درفاصله250متری ازبافت کوشکزر
24 خرداد 1401

کد217-ویلاکوشکزر600متری

600مترزمین 100متربنا قولنامه ای معتبر داخل بافت آب برق گاز استخر درختان میوه کوشکزر
املاک هشتگرد

09193822154