24 خرداد 1401

کد218-ویلاکوشکزر420 متر

420 مترزمین 250متربنا قولنامه ای معتبر داخل بافت استخر چاه آب درختان میوه کوشکزر
املاک هشتگرد

09193822154