24 خرداد 1401

کد219-ویلاکوشکزر350متر

350مترزمین 120متربنا قولنامه ای معتبر داخل بافت آب برق گاز استخر درختان مثمر کوشکزر
24 خرداد 1401

کد217-ویلاکوشکزر600متری

600مترزمین 100متربنا قولنامه ای معتبر داخل بافت آب برق گاز استخر درختان میوه کوشکزر
املاک هشتگرد

09193822154