کد 703 – 5 قطعه زمین 800 متری با درختان میوه کوهسار (بانوصحرا)

کد 703 - 5 قطعه زمین 800 متری با درختان میوه کوهسار (بانوصحرا)

املاک هشتگرد

09193822154